Hồ sơ hội đồng trường Tiểu học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm từ Violet và các đồng nghiệp
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:39' 03-05-2010
Dung lượng: 85.9 KB
Số lượt tải: 662
Số lượt thích: 0 người
PHềNG GD&
TH
: / KH - THQH
 HOÀ XÃ NAM
- do - phúc


Quỳnh Hậu , ngày 5 tháng 11 năm 2009
ĐỂ XÂY
Căn cứ vào QĐ số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ vào công văn số 133/2009/ CV-PGD&ĐT ngày 25/9/2009 của Phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu về việc hướng dẫn thành lập các tổ chức trong nhà trường;

I. Mục tiêu, phương hướng chung:
Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là sự nghiệp GD-ĐT cho mọi tập thể, cá nhân CBVC và học sinh trong toàn trường góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ GD đã đề ra đáp ứng yêu cầu giáo dục ngày càng cao của xã hội.
Quyết nghị về kế hoạch phát triển và giám sát các hoạt động của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Hội đồng trường TH Quỳnh Hậu có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;
2. Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường; giới thiệu người để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
3. Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các
nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hội đồng trườngTrường Tiểu học Quỳnh Hậu được thành lập theo quyết định số 8001/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu. Hội đồng gồm có 9 thành viên.
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
nhiệm vụ

1
Đặng Thị Thành
P. Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2
Hoàng Thị Thanh Mai
Hiệu trưởng
Thành viên

3
Hồ Thị Quỳnh Nga
P. Hiệu trưởng- CTC Đ
Thành viên

4
Hồ Sĩ Hộ
TPT Đội- BTChi đoàn
Thư ký HĐ

5
Dương Thị Thìn
TT chuiyên môn tổ 4-5
Thành viên

6
Hồ Thị Thu Hương
GV
Thành viên

7
Hoàng Thị Thu Hiền
TT chuyên môn tổ 2-3
Thành viên

8
Nguyễn Thị Dung
TTchuyên môn tổ 1
Thành viên

9
Trần Thuận Chiến
TT tổ văn phòng
Thành viên


III- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng.
1. Đồng chí: Đặng Thị Thành – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng trường: Phụ trách chung chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các hội nghị của hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường.
2. Đồng chí: Hồ Sĩ Hộ –Thư ký hội đồng – Thực hiện theo Điều 15 Điều lệ Trường TH- Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình hội đồng phê duyệt
3. Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Mai – Hiệu trưởng –Thành viên Hội đồng trường –Thực hiện theo Điều 17 Điều lệ trường Tiểu học, Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Hội đồng trường.
4. Đồng chí: Hồ Thị Quỳnh Nga- Phó Hiêụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn -
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Quỹ lớp từ 22/12/2012