Quy chế sử dụng tài sản công

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm từ Violet
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:36' 03-05-2010
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd&đt văn yên
Trường tHCS an bình
Số: 02 /QĐ - TrH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

(Về việc quản lý và sử dụng tài sản công) An Bình , ngày 01 tháng 01 năm 2010

hiệu Trưởng trường thcs an bình
Căn cứ Nghị định số: 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước”.
Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 130/2005/NĐ- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
Căn cứ Quyết định số: 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/8/2006 của Thủ Tướng Chính phủ- ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Thông tư số: 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế quản lí tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ- BTC ngày 29/ 5 /2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
Căn cứ Quyết định số: 768/ QĐ-UBND ngày 02/6/2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên về việc quy định cụ thể nội dung, hình thức, thời điểm và chế độ báo cáo về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của tỉnh Yên Bái.

Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công”
của trường THCS An Bình – Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/ 01 /2010.
Điều 3. Ông (bà) Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, phụ trách kế toán, cùng toàn bộ cán bộ công chức và học sinh trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
hiệu trưởng


Nguyễn Tiến Ước
Phòng giáo dục và đào tạo
Trường tHCS an bình
Số: 02 /QC - TH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

 An Bình, Ngày 01 tháng 01 năm 2010
quy chế
Quản lý tài sản công của Trường THCS An Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ- TH ngày 01/01/ 2010
của Trường THCS An Bình - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái)

Tài sản của nhà trường hiện có
(Kèm theo năm bắt đầu đưa vào sử dụng)
-Diện tích đất được cấp: 4.359m2 (có giấy cấp đất kèm theo).
-Phòng học: 06 phòng (xây kiên cố hai tầng) (2009)
-Văn phòng: 01 phòng. (1995)
-Phòng hiệu trưởng: 01 phòng (1995)
- Phòng hiệu phó: 01 Phòng
-
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012