Bản cam kết ( Cả trường )

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TAN MAI
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 03-05-2010
Dung lượng: 524.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
phßng gi¸o GD & §T QuËn Hoµng mai Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
tr­êng tiÓu häc t©n mai §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
*****
" Hµ néi, ngµy ……. th¸ng ……. n¨m 2009"
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ®ua
""" x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn - häc sinh tÝch cùc"""
"Sau khi được tìm hiểu, thảo luận tại lớp và tham dù LÔ ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua "
""" X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc""."
"Chúng em học lớp ….. xin cam đoan thực hiện tốt phong trào thi đua "" Xây dựng "
"trường học thân thiện, học sinh tích cực"""
1 "Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn."
2 "Học tập có hiệu quả, tự tin trong học tập."
3 Rèn luyện kỹ năng sống thật tốt
4 Tích cực tham gia các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.
5 "Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hoá, c¸ch m¹ng"
ở địa phương.
Chúng em xin hứa thực hiện tốt các điều cam kết ở trên. Nếu vi phạm sẽ bÞ kû luËt theo
quy định.
Stt Hä vµ tªn Líp Ch÷ ký Ghi chó
1 Bïi Quang Anh 5A
2 D­¬ng Ph­¬ng Anh 5A
3 §inh Minh Anh 5A
4 Hoµng V©n Anh 5A
5 NguyÔn Ngäc Anh 5A
6 NguyÔn Quèc Anh 5A
7 TrÇn Ph­¬ng Anh 5A
8 Vò Ngäc TuÊn Anh 5A
9 Bïi Lan Chi 5A
10 NguyÔn Ph­¬ng Hµ Chi 5A
11 §µm Quang ChÝnh 5A
12 Khóc §×nh C«ng 5A
13 Lª Träng Duy 5A
14 NguyÔn ThÞ HiÒn 5A
15 TrÞnh Thu HiÒn 5A
16 Lª Thu Hoµi 5A
17 NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 5A
18 NguyÔn §×nh H­ng 5A
19 §inh Ngäc Linh 5A
20 Th©n Hµ Linh 5A
Stt Hä vµ tªn Líp Ch÷ ký Ghi chó
21 Nghiªm Vò Hoµng Long 5A
22 NguyÔn TiÕn Lîi 5A
23 Vò ThÞ H¶i Ly 5A
24 An H¶i Minh 5A
25 D­¬ng Ngäc Minh 5A
26 NguyÔn Hång Minh 5A
27 TrÇn C«ng Minh 5A
28 Ph¹m Kú Nam 5A
29 NguyÔn Hoµng Ng©n 5A
30 L­u BÝch Ngäc 5A
31 TrÇn Minh Ngäc 5A
32 Hå B×nh Nguyªn 5A
33 Lª Minh Ph­¬ng 5A
34 Ph¹m Minh Quang 5A
35 NguyÔn V¨n Th¾ng 5A
36 TrÇn ThÞ Anh Th­ 5A
37 NguyÔn ThÞ Hång Trang 5A
38 Ph¹m Quúnh Trang 5A
39 Vò Thu Trang 5A
40 NguyÔn M¹nh Tïng 5A
41 Lª Thanh Tïng 5A
42 Tr­¬ng Quý V¨n 5A
43 TrÇn ThÞ H¶i YÕn 5A

X¸c nhËn cña BGH TM líp
HiÖu tr­ëng Líp tr­ëngphßng gi¸o GD & §T QuËn Hoµng mai Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
tr­êng tiÓu häc t©n mai §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
*****
" Hµ néi, ngµy ……. th¸ng ……. n¨m 2009"
BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ®ua
""" x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn - häc sinh tÝch cùc"""
"Sau khi được tìm hiểu, thảo luận tại lớp và tham dù LÔ ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua "
""" X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc""."
"Chúng em học lớp ….. xin cam đoan thực hiện tốt phong trào thi đua "" Xây dựng "
"trường học thân thiện, học sinh tích cực"""
1 "Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn."
2 "Học tập có hiệu quả, tự tin trong học tập."
3 Rèn luyện kỹ năng sống thật tốt
4 Tích cực tham gia các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.
5 "Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hoá, c¸ch m¹ng"
ở địa phương.
Chúng em xin hứa thực hiện tốt các điều cam kết ở trên. Nếu vi phạm sẽ bÞ kû luËt theo
quy định.
Stt Hä vµ tªn Líp Ch÷ ký Ghi chó
1 Lª Hång Anh 5B
2 Hµ §øc Anh 5B
3 NguyÔn Mai Anh 5B
4 NguyÔn Ph­¬ng Anh 5B
5 Ph¹m Ph­¬ng Anh 5B
6 NguyÔn Thu NguyÖt ¸nh 5B
7 T¹ NguyÖt ¸nh 5B
8 Vâ NhËt Duy 5B
9 NguyÔn Thµnh §¹t 5B
10 NguyÔn V¨n §¹t 5B
11 NguyÔn Ch©u Giang 5B
12 Ph¹m Ng©n Hµ 5B
13 NguyÔn Thanh H¶i 5B
14 NguyÔn Th¸i Minh Hoµng 5B
15 NguyÔn ThÞ ¸nh Hång 5B
16 Hoµng Thµnh Huy 5B
17 TrÇn Vò Quèc Huy 5B
18 §ç Ngäc HuyÒn 5B
19 §ç V¨n H­ng 5B
20 NguyÔn §ång Kh¸nh 5B
Stt Hä vµ tªn Líp Ch÷ ký Ghi chó
21 Ng« Kh¸nh Linh 5B
22 Hoµng Gia Linh 5B
23 TrÇn Thuú Linh 5B
24 TrÇn NhËt Linh 5B
25 D­¬ng TuÊn Minh 5B
26 §µm Anh Minh 5B
27 NguyÔn H¶i Nam 5B
28 L­u H­¬ng Nhi 5B
29 Cao Ph­¬ng Nhung 5B
30 D­¬ng Kim Ngäc 5B
31 D­¬ng Thu Ph­¬ng 5B
32 §Æng Thu Ph­¬ng 5B
33 Mai Ph­¬ng 5B
34 NguyÔn ThÞ Hµ Ph­¬ng 5B
35 TrÇn BÝch Ph­¬ng 5B
36 §Æng Phïng Phan Qu©n 5B
37 NguyÔn §øc Qu©n 5B
38 NguyÔn Thu Quúnh 5B
39 NguyÔn TuÊn ThÞnh 5B
40 Hoµng Thu Trang 5B
41 NguyÔn B¸ Trung 5B
42 NguyÔn Hoµng Trung 5B
43 T¹ Quang Trung 5B
44 Ph¹m Minh TuÊn 5B
45 NguyÔn §øc ViÖt 5B
X¸c nhËn cña BGH TM líp
HiÖu tr­ëng Líp tr­ëng 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012